האם בתור אדם דתי אוכל לעבור השתלת שיער?

כמובן, רבים מהמטופלים שבוחרים לעבור השתלת שיער בהודו הם דתיים או שומרי מסורת, ניתן לקבל מענה מלא מכל ההיבטים, הן מבחינה אדמיניסטרטיבית והן בראי ההלכה. המדריך הבא מובא לטובת מתעניינים שומרי מסורת המעוניינים לעבור השתלת שיער, אנו אספנו עבורכם שאלות ותשובות מאתרים שונים המאפשרים להבין את הנושא מבחינה הלכתית.

האם על פי רבנים מותר לעבור השתלת שיער?

בקצרה-כן, באריכות-להלן שאלות ותשובות בנושא כפי שצוטטו מתשובותיהם של רבנים:

לכבוד הרב שלום רב!

רציתי לשאול אם השתלת שיער או הדבקה/שזירת שיער, היא מותרת (אני חושב שזה לא נחשב מעשה אישה כי לא מצוי נשירה בראש אצל נשים, ובטח פחות מגברים)

אם זה משנה אם זה לפני חתונה? האם זה משנה אם המקצוע שלך זה עבודה עם אנשים וחוסר השיער מפריע? (במידה וזה “מעשה אישה” האם השנות השתלות השיער אצל גברים רבים יהפכו את זה למעשה איש)

תודה רבה!

תשובת הרב שלמה בן אליהו:

בס”ד

שלום רב

אתה שואל שאלה יסודית , הקשורה באמת בנוהג הקיים באותו זמן למשל בתקופת המשנה הברורה פסקו שאין לגבר להסתכל אפילו במראה , מדין לא ילבש “

וכיום השתנתה המציאות .

בעניין שאלתך -השתלת שיער לגבר תותר בנסיבות הבאות

אם המצב הנוכחי מפריע לו או מונע ממנו לקבל עבודות מסוימות או מונע חתונה ! או אפילו מפריע לו מבחינה אישית פסיכולוגית ו/ נהגו גברים אחרים לעשות כך

וסוג השיער המושתל הוא של גברים ,אז מותר לו להשתיל שיער .

בברכה

אני עומד לעבור השתלת שיער באזור בו מניחים תפילין, ולא אוכל להניח במקום זה את התפילין של ראש, מה עלי לעשות?

תשובה:

השתלה של שיער טבעי עם זקיקים חיים, מציאות זו קיימת אצל גברים משום שאצלם הקרחת היא בעיקר בקרקפת הקדמית וא”כ ניתן לקחת

שערות מקרקפת האחורית ולהשתילם באותו האדם בקרקפתו הקדמית.

ולאחר ההשתלה כשיש תחבושת לכמה ימים ואינו יכול

להסירה נחשב לחציצה, ולכן יניח תפילין של יד בברכה, ויניח תפילין של ראש על התחבושת (לבני אשכנז ללא ברכה), אע”פ שלדעת רוב הפוסקים אינו מקיים מצות

תפלין של ראש כשמניחה על התחבושת, מ”מ טוב שינהג כן כדי שקיים מצות תפילין

לדעת כמה פוסקים הסוברים כן, וצריך לכסות את התפילין כדי שלא ילמדו ממנו הרואים

לעשות כן (כ”כ בספר הלכה ברורה ח”ב סימן כ”ז הלכה י”ח), אמנם

אם זה כואב מאד, או שהרופא אמר שלא לשים שום דבר על הראש, אין צריך להניח תפילין

של ראש ויניח רק תפילין של יד.

אמנם

לאחר שהמקום התרפא ואין שם תחבושת, מותר להניח על השערות החדשות תפלין של ראש

ולברך ולא נחשב לחציצה, משום שהשערות קבועות תמיד בראשו ואין אפשרות להסירם,

נחשבות שערות אלו כחלק מגופו, ועוד שהרי שרשי השערות חיים והופכים לחלק מן הגוף, ולכן

מותר להניח עליהם תפילין של ראש ללא כל חשש (עיין בשו”ת אגרות משה ח”ד

מאור”ח סימן מ’ אות י”ח, וכ”פ בספר הלכה ברורה ח”ב סימן

כ”ז הלכה י”ט, ובספר נשמת אברהם מהדו”ב ח”א עמ’ כ”ד, שכן

הורה לו הגר”י נויברט שליט”א).

התשובה נמסרה ע”י הרה”ג ר’ גד סולומן, מורה צדק בבית ההוראה ‘צדק ומשפט’ של חסידי ברסלב ביבנאל.

האם הלכתית מותר השתלת שיער (העברת שיער שלו ממקום אחד למקום אחר) לצורכי אסתתיקה? או שמה יש לחשוש מפני “לא ילבש”?

תשובה מאתר הלכ”ה:

השתלת שיער היא פעולה המקובלת בין אצל גברים ובין אצל נשים. משום כך, מן הדין אין בה איסור “לא ילבש גבר” גם כשנעשית לשם יפוי, והמהדר יימנע מכך. אך כאשר הדבר נעשה למניעת כיעור ובושה, אף המהדר רשאי לעשות כן[1].

מקורות:

________________________________________

[1] שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנו סעיף ב: “אסור לאיש להסתכל במראה, משום לא ילבש גבר”. ובהגהת הרמ”א: “ויש אומרים הא דאסור לראות במראה היינו דוקא במקום דאין דרך לראות במראה רק נשים, ואית ביה משום לא ילבש גבר, אבל במקום שדרך האנשים לראות גם כן במראה, מותר. ואפילו במקום שנהגו להחמיר, אם עושה לרפואה שמאיר עיניו, או שעושה להסיר הכתמים מפניו או נוצות מראשו, שרי”.

שם סימן קפב ס”א: “המעביר שער בית שחי ובית הערוה, אפילו במספרים כעין תער, היו מכין אותו מכת מרדות. במה דברים אמורים, במקום שאין מעבירין אותו אלא נשים, כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים. אבל במקום שמעבירין אותו גם האנשים, אם העביר אין מכין אותו”. ובהגהת הרמ”א: “ואפילו לכתחלה שרי. רק החברים נמנעים בכל מקום”.

וראה דרכי משה שם סימן קנו: “אם רואה במראה משום שיש לו נוצות בשערות או כתמים בפניו ומסירם כדי שלא יתגנה בין הבריות מותר הואיל ואין כוונתו ליפות רק שלא יתגנה כו’. וכן משמע בתוספות פרק במה טומנין (נ: ד”ה בשביל) דאמרינן גורר אדם גילדי צואה בשביל צערו ואם בשביל ליפות אסור וכתבו שם התוספות אם אין שם צער אחר אלא שמתבייש לילך בין הבריות שרי דאין לך צער גדול מזה עכ”ל והוא הדין כאן”.

וכן כתב הדרכי משה להלן שם סימן קפב: “כתב המרדכי פרק במה טומנין (שבת סי’ שכז) דבני אדם שיש להם ריבוי שער בידים ובושין להראות בין אנשים מותר להסירן דאין לך צער גדול מזה ועיי”ש וכזה כתבתי לעיל סימן קנ”ו”.

וראה גם קובץ ווי העמודים וחשוקיהם, זילברשטיין, נד (ניסן תשע”ח), עמ’ מ: “ובענין השאלה אם יש בזה משום לא ילבש, יתכן שיש בזה חשש, וכמו שאמרו בגמרא (שבת דף נ ע”ב) מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו, בשביל צערו, אם בשביל יפוי אסור, ופירש”י אסור משום לא ילבש גבר שמלת אשה. הרי שכל דבר שאדם עושה בשביל יפוי, יש בזה משום ‘לא ילבש’. אך אם עושה זאת בגלל שהוא מתבייש, יש להתיר, וזאת על פי מה שכתבו התוספות (ד”ה בשביל) שאם מגררו מפני שמתבייש לילך בין בני אדם מותר, שאין לך צער גדול מזה”.

וראה שו”ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן מ אות יח: “מי שנקרח ראשו, אם מותר להניח שערות זרות, ודינם בענין חציצה בתפילין, אני לא שמעתי ששייך דבר כזה שלמי שנקרחו שערותיו יהיה שייך שיצמחו שם שערות זרות שיניחו על הראש, ואם איכא דבר כזה היה זה דבר מותר לעשות, ולענין חציצה לתפילין קודם שנצמחו אין זה חציצה כיון שאי אפשר להסירם וכל מי שאין לו שערות לא יסירם, ואם ליכא דבר כזה אבל הוא רק דביקת השערות זרות להגוף ע”י דבק נמי כיון שכן ישאר לעולם ורוצה בזה לא יחצוץ לתפילין”.

ובספר נשמת אברהם ח”א סי’ כז ס”ק ד סעיף 2: “השתלה של שיער טבעי עם זקיקים חיים כו’ אמר לי מו”ר הגרי”י נויבירט שליט”א שאין בפאה זאת בעיה של חציצה לא לגבי גבר והנחת תפילין של ראש ולא לגבי אשה וטהרתה לבעלה כי מכיון שהשערות חיים וגדלים הופכות הן שוב להיות חלק מהגוף”.

ועיין עוד בענין חציצה: שו”ת מנחת דוד, רוזנברג, ח”ג סי’ סה אות א; שו”ת מים ההלכה, מצגר, ח”ג סי’ יא; שו”ת מעין אומר ח”א פ”ד סי’ א.

שלום רב, האם מותר לעבור השתלת שיער, שהשערות נלקחות גם מהזקן ומתחת לסנטר והצואר, ולא רק מהחלק האחורי של הראש? ההשתלה בשיטת FUE- מוציאים שערה שערה בעזרת מחט חלולה שהשערה מושחלת לתוכה ואז שולפים אותה. להבדיל מהשיטה הישנה FUT שלוקחים רצועת עור מהעורף. השאלה היא, האם זה עובר על השחתת פיאות הזקן, ח”ו. תודה רבה

תשובה (מאתר הרבנות הראשית לישראל)

ב”ה שלו-ם וברכה איסור השחתת זקן נעשה בחיתוך צמוד לעור או תחתיו תוצאה מכך עור חלק. דבר זה נעשה גם בשיטה הנ”ל. אולם האיסור הוא דוקא כאשר הדבר נעשה בחיתוך בכלי – בסכין תער ולא באבקה. בשולחן ערוך(יורה דעה קפ”א, י’-י”א) מובא שבמספרים מותר ואילו הרמ”א אוסר כאשר חותכים בחלק התחתון של המספרים סמוך לעור בדומה לתער ורק מתיר במספרים תחת הגרון (והב”ח והאר”י היו מחמירים גם בזה והש”ך(ז’) היקל). לכן נראה שלכתחילה אין להתיר להוציא שערות מהזקן אלא רק מהצואר. בברכה הרב חגי בר גיורא

אבקש לדעת האם השתלת שיער במקומות המקריחים בראש מותרים?

תשובה מאתר הידברות

שלום וברכה

השתלת שיער כאשר האדם מרגיש שלא בנוח בקרחתו, מותר.

בברכה,

בנימין שמואלי

רבים מלקוחותינו הם שומרי מסורת או דתיים, אנו נשמח לסייע ללקוחותינו בכל פניה או בקשה בנושא.